Siedziba firmy

TBS Małopolska sp. z o.o.
ul. Lipska 8, 30-721 Kraków

Telefon: +48 12 659 90 35 +48 12 659 90 36

Godziny pracy biura:
Pon – Pt: 8:00 – 15:00

Napisz do nas

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że:
– administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest Bryksy M2 sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lipska 8, 30-721 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000307247 („Administrator”);
– przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty handlowej spółek z Grupy Bryksy lub w celach marketingowych – w zależności od rodzaju wyrażonej zgody;- dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, informatyczne, prawnicze, pocztowe, kurierskie, a także innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania oraz Spółkom wchodzącym w skład Grupy Bryksy;
– dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
– dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów lub przedstawienia oferty handlowej Spółek z Grupy Bryksy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu przez udostępniającego, cofnięcia zgody lub do czasu ustalenia, że dane się zdezaktualizowały;
– podanie danych osobowych jest dobrowolne, Administrator przetwarza dane na podstawie mojej zgody;
– przysługuje mi prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) żądania usunięcia danych,
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) przenoszenia danych (udostępniający ma prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe jego dotyczące. Udostępniający może także zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego w przypadku uznania, że Administrator przetwarza dane niezgodnie z prawem,
h) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerem 12 653 40 50, mailowy na adres: biuro@bryksy.pl, bądź drogą pocztową na adres siedziby Administratora: Bryksy M2 sp. z o. o., ul. Lipska 8, 30-721 Kraków.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Bryksy M2 sp. z o. o. dotyczących produktów własnych spółki bądź innych spółek z Grupy Bryksy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wyrażam zgodę na używanie przez Bryksy M2 sp. z o. o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego.